Συμβόλαιο/ e-Contract

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ CYTACOM SOLUTIONS

1. ΟΡΙΣΜΟΙ

1.1 “Αλφαριθμητική Διεύθυνση” σημαίνει τη διεύθυνση που αναφέρεται στην παρ. 1.2 του Παραρτήματος 1.

1.2 “Διεύθυνση IP” σημαίνει αριθμό ο οποίος προσδιορίζει κάθε αποστολέα ή αποδέκτη δεδομένων στο διαδίκτυο.

1.3 “Κώδικας Νόμιμης Χρήσης και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων” σημαίνει τον Κώδικα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 2.

1.4 “Μέρη” σημαίνει την CYTACOM Solutions και τον Συμβαλλόμενο και “Μέρος” οποιοδήποτε από αυτούς.

1.5 “Πελάτης” σημαίνει τον οποιοδήποτε πελάτη του Συμβαλλόμενου και «Πελάτες» οποιουσδήποτε από αυτούς.

1.6 “Συμβαλλόμενος” σημαίνει οποιονδήποτε έχει αποδεχτεί την παρούσα Συμφωνία και έχει εξασφαλίσει νομότυπα πρόσβαση στην Υπηρεσία.

1.7 “Συμφωνία” σημαίνει την παρούσα συμφωνία αποτελούμενη από το προοίμιο, τους όρους 1 μέχρι 23 και τα Παραρτήματα 1 έως 3 που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της.

1.8 “Σύστημα” σημαίνει τον εξοπλισμό και λογισμικό της CYTACOM Solutions ο οποίος χρησιμοποιείται για την αποστολή γραπτών μηνυμάτων σε κινητά τηλέφωνα τύπου GSM.

1.9 “Υπηρεσία” σημαίνει την υπηρεσία μαζικής αποστολής γραπτών μηνυμάτων μέσω του Συστήματος.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Η CYTACOM Solutions θα παρέχει στον Συμβαλλόμενο την Υπηρεσία, υπό τους όρους και με ανταλλάγματα που περιέχονται στη Συμφωνία.

3. ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

3.1 Η CYTACOM Solutions θα παρέχει στον Συμβαλλόμενο πρόσβαση στο Σύστημα. Το Σύστημα παρέχει στον Συμβαλλόμενο τη δυνατότητα να καταχωρεί γραπτά μηνύματα για αποστολή σε Πελάτες οι οποίοι είναι πελάτες παροχέων εθνικών δικτύων κινητής τηλεφωνίας. Η πρόσβαση θα πραγματοποιείται μέσω του Συστήματος της CYTACOM Solutions.

3.2 Κατά τη διαδικτυακή εγγραφή και αποδοχή των όρων αυτής της Συμφωνίας ο Συμβαλλόμενος θα μπορεί να προβεί σε χρήση της Υπηρεσίας με τη χρήση του κωδικού και της συνθηματικής λέξης πρόσβασης που θα του παραχωρηθεί κατά την εγγραφή του.

3.3 Ο Συμβαλλόμενος οφείλει να διατηρεί την εμπιστευτικότητα του κωδικού και της συνθηματικής λέξης πρόσβασης που αναφέρεται στον όρο 3.2 πιο πάνω.

4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ

4.1 Η πρόσβαση στο Σύστημα της CYTACOM Solutions και η λειτουργία πρέπει να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του Συμβαλλόμενου.

4.2 Ο Συμβαλλόμενος υποχρεούται να κοινοποιήσει στους Πελάτες του τον τρόπο ενεργοποίησης και απενεργοποίησης της παραλαβής γραπτών μηνυμάτων από τον Συμβαλλόμενο.

4.3 Ο Συμβαλλόμενος οφείλει να συμμορφώνεται με τον Κώδικα Νόμιμης Χρήσης και Προστασίας Δεδομένων που περιέχεται στο Παράρτημα 2.

5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ CYTACOM Solutions

5.1 Η CYTACOM Solutions αναλαμβάνει να τερματίσει τα γραπτά μηνύματα του Συμβαλλόμενου, μόνο σε συνδρομητές παροχέων κινητής τηλεφωνίας στην Κύπρο οι οποίοι έχουν προηγουμένως δώσει τη συγκατάθεσή τους στον Συμβαλλόμενο.

5.2 Η CYTACOM Solutions αναλαμβάνει να τερματίσει τα γραπτά μηνύματα του Συμβαλλόμενου στο Σύστημα, υπό τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο Παράρτημα 1.

5.3 Η CYTACOM Solutions θα είναι υπεύθυνη για την εύρυθμη λειτουργία των Συστημάτων της. Η CYTACOM Solutions διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την Υπηρεσία για προγραμματισμένες ή απρογραμμάτιστες αναβαθμίσεις/συντηρήσεις ή για λόγους ασφάλειας και λειτουργίας του δικτύου. Σε περίπτωση διακοπής της Υπηρεσίας για προγραμματισμένες αναβαθμίσεις/συντηρήσεις οι οποίες θα έχουν διάρκεια πέραν των δύο (2) ωρών, η CYTACOM Solutions θα δίνει στον Συμβαλλόμενο τουλάχιστον πέντε (5) μέρες προειδοποίηση.

5.4 Ο Συμβαλλόμενος θα κοινοποιεί στην CYTACOM Solutions τυχόν προβλήματα μέσω email info@websms.com.cy ή τηλεφώνου στο 77778900. Η CYTACOM Solutions θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για επίλυση του προβλήματος το συντομότερο δυνατό.

5.5 Σε περίπτωση που η Εταιρεία χρησιμοποιήσει το Σύστημα μέσω της διεπαφής, Application Programming Interface (API), η CYTACOM Solutions θα παρέχει στην Εταιρεία πλήρη περιγραφή των αναγκαίων τεχνικών χαρακτηριστικών.

6. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ

6.1 Η Υπηρεσία δίνει στον Συμβαλλόμενο τη δυνατότητα αποστολής μέχρι εκατόν εξήντα (160) χαρακτήρων.

6.2 Το περιεχόμενο κάθε γραπτού μηνύματος θα είναι σε μορφή κειμένου και θα αποτελείται από ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των σημείων στίξεως. Το περιεχόμενο του μηνύματος δεν μπορεί να περιλαμβάνει ψηφιακά μηνύματα μη αναγνώσιμα ως κείμενο.

6.3 Τα Μέρη συμφωνούν ότι ο αριθμός των γραπτών μηνυμάτων που αποστέλλονται μέσω της Υπηρεσίας δεν θα ξεπερνούν τα δέκα (10) μηνύματα ανά δευτερόλεπτο της ώρας.

6.4 Το περιεχόμενο των γραπτών μηνυμάτων πρέπει να συμμορφώνεται με τον Κώδικα Νόμιμης Χρήσης και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που περιγράφεται στο Παράρτημα 2. Η αποστολή γραπτών μηνυμάτων που δεν συμμορφώνονται με τον πιο πάνω Κώδικα απαγορεύεται.

7. ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΡΙΤΟΥΣ

Ο Συμβαλλόμενος δικαιούται να μεταδίδει γραπτά μηνύματα τρίτων. Σε τέτοια περίπτωση ο Συμβαλλόμενος θα παραμένει υπεύθυνος έναντι της CYTACOM Solutions για την τήρηση των υποχρεώσεών του.

8. ΤΙΜΗΜΑ

8.1 Ο Συμβαλλόμενος θα καταβάλει στην CYTACOM Solutions τα ισχύοντα τέλη της Υπηρεσίας όπως αυτά καθορίζονται στο Παράρτημα 3.

8.2 Ο Συμβαλλόμενος θα προπληρώνει τα τέλη της Υπηρεσίας ανάλογα με τον όγκο μηνυμάτων που θα αποστέλλει, με πιστωτική κάρτα, με αυτόματη κατάθεση σε λογαριασμό της CYTACOM Solutions ή με επιταγή. Η CYTACOM Solutions θα εκδίδει είτε ηλεκτρονικό τιμολόγιο (στην περίπτωση πιστωτικής κάρτας) είτε κανονικό τιμολόγιο σε περίπτωση πληρωμής με κατάθεση στο λογαριασμό ή επιταγή.

8.3.1 Σε περίπτωση αμφισβητούμενων χρεώσεων ο Συμβαλλόμενος οφείλει να ενημερώσει την CYTACOM Solutions εντός τριάντα (30) ημερών από την αγορά της Υπηρεσίας. Σε τέτοια περίπτωση τα Μέρη θα καταβάλουν προσπάθειες για επίλυση της διαφοράς εντός τριάντα (30) ημερών. Σε περίπτωση μη επίλυσης της διαφοράς, αυτή θα επιλύεται σύμφωνα με τον όρο 21 πιο κάτω.

8.3.2 Η αμφισβήτηση χρεώσεων δεν απαλλάσσει τον Συμβαλλόμενο από την υποχρέωση εξόφλησης των τιμολογίων που πρέπει να πληρώνονται σύμφωνα με τον όρο 8.2. Αν τελικά ευρεθεί ότι κάποιο ποσό δεν έπρεπε να είχε πληρωθεί, τότε αυτό επιστρέφεται με τόκο προς 7% από την ημερομηνία που πληρώθηκε στην CYTACOM Solutions μέχρι την ημερομηνία επιστροφής του.

9. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

9.1 Η CYTACOM Solutions δεν θα αποκαλύπτει, κοινοποιεί ή μεταβιβάζει με οποιοδήποτε τρόπο, δεδομένα ή στοιχεία τα οποία αφορούν τους πελάτες της ή τους συνδρομητές οποιουδήποτε παροχέα κινητής τηλεφωνίας.

9.2 Ο Συμβαλλόμενος συγκατατίθεται στην αποκάλυψη του αριθμού κλήσεως του ονόματος και της διεύθυνσής του, στις ανακριτικές ή άλλες αρχές της Δημοκρατίας, όπως η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε περίπτωση που υποβληθεί παράπονο για τη λήψη ή το περιεχόμενο των μηνυμάτων.

10. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

10.1 Η CYTACOM Solutions δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, παραδειγματική, τυχαία, ή παρεπόμενη ζημιά για απώλεια εσόδων, φήμης ή άλλης ζημιάς η οποία προκύπτει από:

(α) Τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης της Υπηρεσίας ή τη διακοπή της (προσωρινή ή μόνιμη), ή τη διαφοροποίηση της ποιότητας ή ταχύτητας της Υπηρεσίας.
(β) Τη μη αποστολή γραπτού μηνύματος
(γ) Την αποστολή μηνύματος χωρίς τη συγκατάθεση του παραλήπτη
(δ) Παραβίαση οποιωνδήποτε νόμιμων δικαιωμάτων οποιουδήποτε προσώπου, η οποία πραγματοποιείται ή αποπειράται να πραγματοποιηθεί μέσω της Υπηρεσίας,
εκτός εάν οποιαδήποτε τέτοια ζημιά οφείλεται σε βαρειά αμέλεια (gross negligence) ή εσκεμμένη πράξη/ενέργεια/κακοδιαχείριση (willful act/action/misconduct) της CYTACOM Solutions.

10.2 Ο Συμβαλλόμενος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις πληροφορίες τις οποίες αποστέλλει μέσω της Υπηρεσίας. Η CYTACOM Solutions δεν εποπτεύει τις πληροφορίες που αποστέλλονται και δεν εγγυάται την εγκυρότητα, ακεραιότητα ή ποιότητα οποιασδήποτε πληροφορίας. Η CYTACOM Solutions δεν θα ευθύνεται με οποιοδήποτε τρόπο εναντίον οποιουδήποτε για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια οποιουδήποτε είδους ή ενόχληση ή παραβίαση δικαιώματος ή αστική ή ποινική ευθύνη, η οποία τυχόν προκληθεί από την αποστολή των πληροφοριών για την οποία αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο Συμβαλλόμενος.

10.3 Η CYTACOM Solutions δεν είναι και δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο, διαφήμιση, συναλλαγές, προϊόντα, υπηρεσίες ή άλλο υλικό το οποίο μεταφέρεται ή διατίθεται μέσω της Υπηρεσίας σε τρίτους ή για οποιαδήποτε απαίτηση η οποία συνδέεται με, ή προκύπτει από τα πιο πάνω για την οποία αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο Συμβαλλόμενος.

10.4 Η CYTACOM Solutions δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε δυσφήμηση που σχετίζεται με πρόσωπο ή προϊόντα ή υπηρεσίες ή για οποιαδήποτε προσβολή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικής επωνυμίας, εμπορικού σήματος ή πατέντας ή Δικαστηρίου ή οποιαδήποτε προσβολή της ιδιωτικής ζωής οποιουδήποτε προσώπου ή για παράβαση σύμβασης ή για τη διάπραξη αστικού αδικήματος ή για οποιαδήποτε προσβολή ή αδίκημα το οποίο πραγματοποιείται ή αποπειράται να πραγματοποιηθεί μέσω της Υπηρεσίας, για την οποία αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο Συμβαλλόμενος.

10.5 Η CYTACOM Solutions δεν ευθύνεται σε περίπτωση μη αποστολής μηνύματος σε Πελάτη ο οποίος έχει αλλάξει συνδρομητικό αριθμό και έχει παραλείψει να ειδοποιήσει τον Συμβαλλόμενο για την αλλαγή αυτή.

10.6 Η CYTACOM Solutions δεν ευθύνεται σε περίπτωση απώλειας των κωδικών και αριθμών του Συμβαλλόμενου που περιγράφονται στον όρο 3.2 πιο πάνω.

10.7 Η CYTACOM Solutions δεν εγγυάται τη συνεχή διαθεσιμότητα, ταχύτητα, καταλληλότητα για οποιοδήποτε σκοπό ή ποιότητα της Υπηρεσίας. Η ευθύνη της CYTACOM Solutions περιορίζεται στην καταβολή εύλογων προσπαθειών για αποκατάσταση της Υπηρεσίας.

11. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Η ισχύς της Συμφωνίας θα αρχίσει από την ημερομηνία αποδοχής της Συμφωνίας από τον Συμβαλλόμενο μέσω της διαδικτυακής πύλης www.websms.com.cy και θα συνεχίσει να ισχύει μέχρις ότου τερματιστεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του όρου 13 πιο κάτω.

12. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

Ο Συμβαλλόμενος συμφωνεί ότι δεν αποκτά οποιαδήποτε δικαιώματα σε σχέση με τα εμπορικά, υπηρεσιακά ή άλλα σήματα και πνευματική ιδιοκτησία της CYTACOM Solutions.

13. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

13.1 Όλοι οι όροι της παρούσας Συμφωνίας είναι ουσιώδεις και παράβαση οποιουδήποτε όρου από οποιοδήποτε Μέρος, θα θεωρείται ουσιώδης παράβαση δίνοντας το δικαίωμα στο αναίτιο Μέρος να τερματίσει την παρούσα Συμφωνία (τηρουμένων των διατάξεων του όρου 13.2 πιο κάτω) και/ή να απαιτήσει αποζημιώσεις και/ή να λάβει οποιαδήποτε άλλα και/ή περαιτέρω μέτρα, συμπεριλαμβανομένης ειδικής εκτέλεσης όπου αυτή είναι διαθέσιμη.

13.2 Πριν τον τερματισμό της παρούσας Συμφωνίας από οποιοδήποτε Μέρος σύμφωνα με τις διατάξεις του όρου 13.1 πιο πάνω, τέτοιο Μέρος θα δίνει στο υπαίτιο Μέρος γραπτή ειδοποίηση αναφέροντας συγκεκριμένα την ή τις παραβάσεις και το υπαίτιο Μέρος θα πρέπει να επανορθώσει μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της γραπτής ειδοποίησης. Εάν κατά τη λήξη αυτής της περιόδου ειδοποίησης, δεν έχει γίνει επανόρθωση οποιασδήποτε παράβασης, το αναίτιο Μέρος θα έχει, άνευ επηρεασμού οποιωνδήποτε δικαιωμάτων του, το δικαίωμα να τερματίσει άμεσα την παρούσα Συμφωνία με την αποστολή ειδοποίησης προς τούτο προς το υπαίτιο Μέρος.

13.3 Περαιτέρω και άνευ επηρεασμού των δικαιωμάτων τερματισμού της Συμφωνίας που προνοούνται στον όρο 13.2 πιο πάνω, οποιοδήποτε Μέρος μπορεί να τερματίσει οποτεδήποτε την παρούσα Συμφωνία με άμεση εφαρμογή, αφού δώσει γραπτή ειδοποίηση προς το άλλο Μέρος εάν επέλθει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα γεγονότα:

(i) η πτώχευση ή διάλυση ή έναρξη διαδικασιών πτώχευσης ή διάλυσης ή διαχείρισης περιουσίας πτωχεύσαντος από ή εναντίον οποιουδήποτε Μέρους,

(ii) η εκτέλεση εκχώρησης προς όφελος πιστωτών ή η αναζήτηση θεραπείας από οποιοδήποτε μέρος με βάση τον εν ισχύ Νόμο περί πτωχεύσεως ή παρόμοια εν ισχύ Νομοθεσία, ή η έναρξη σχεδίου εκκαθάρισης ή συμβιβασμού με πιστωτές, ή η έναρξη άλλης παρόμοιας διαδικασίας λόγω χρέους,

(iii) εάν οποιοδήποτε Μέρος ενεργεί κακόπιστα ή προσφεύγει σε δόλιες μεθόδους σε σχέση με την εκτέλεση της παρούσας Συμφωνίας.

13.4 Η Συμφωνία μπορεί να τερματισθεί από οποιοδήποτε Μέρος με τρεις (3) μήνες γραπτή προειδοποίηση προς το άλλο Μέρος που να λήγει στη λήξη της αρχικής περιόδου ισχύος της Συμφωνίας ή οποιαδήποτε ανανέωση αυτής.

13.5 Η Συμφωνία τερματίζεται χωρίς προειδοποίηση σε περίπτωση που ο Συμβαλλόμενος παραβιάσει τον Κώδικα Νόμιμης Χρήσης και Προστασίας Δεδομένων του Παραρτήματος 2.

13.6 Η CYTACOM Solutions μπορεί να διακόψει την παροχή της Υπηρεσίας χωρίς αιτιολογία προσωρινά ή μόνιμα.

13.7 Η CYTACOM Solutions μπορεί να διακόπτει την Υπηρεσία χωρίς προειδοποίηση εάν οποιοδήποτε τιμολόγιο της δεν πληρωθεί.

14. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

14.1 Τα Μέρη συμφωνούν ότι όλες οι πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων άνευ επηρεασμού της γενικότητας του παρόντος όρου, κάθε είδους πληροφοριών για τους συνδρομητές των Μερών και όλων των οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών που σχετίζονται με τα Μέρη, περιλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, όλων των πληροφοριών που σχετίζονται με τα Μέρη, τις Υπηρεσίες της CYTACOM Solutions και το Παράρτημα 1, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, όλων των βελτιώσεων ή αλλαγών σε προϊόντα και υπηρεσίες που εκτελέστηκαν ή προγραμματίστηκαν, που ανταλλάχθηκαν μεταξύ των Μερών και καθορίστηκαν από τα Μέρη, ως εμπιστευτικά, όλων των λογισμικών και άλλων πληροφοριών, προδιαγραφών, σχεδίων, άλλου λογισμικού υπολογιστή, γνώσεων, προνομίων ευρεσιτεχνίας, αδειών, πληροφοριών τεχνικών και τύπων προόδου, πληροφοριών που σχετίζονται με οποιαδήποτε έρευνα ή άλλο έργο, μελλοντική εξέλιξη, οδηγιών για εμπορία και πώληση και εργασίας σε εξέλιξη, και οποιωνδήποτε μηχανικών, τεχνικών, ηλεκτρονικών, τεχνολογικών, βιομηχανικών, υπηρεσιακών, εμπορικών, οικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών προσωπικού που σχετίζονται με υφιστάμενη και μελλοντική εργασία, είτε σε προφορική, γραπτή, γραφική, ηλεκτρονική, σε μορφή που διαβάζεται από μηχάνημα ή άλλη μορφή, εφευρέσεων, τεχνικών, διαδικασιών, επινοήσεων, ανακαλύψεων, βελτιώσεων, αναβαθμίσεων και εξελίξεων και κάθε άλλων πνευματικών ιδιοκτησιών, που από τώρα και στο εξής θα καλούνται συλλογικά ως «Εμπιστευτικές Πληροφορίες», που αποκαλύπτονται ή θα αποκαλυφθούν από οποιοδήποτε Μέρος στο άλλο Μέρος ή που ανταλλάχθηκαν ή θα ανταλλαχθούν μεταξύ τους, θα παραμείνουν ιδιοκτησία του Μέρους που προβαίνει σε τέτοια αποκάλυψη ή που τελεί τέτοια ανταλλαγή.

14.2 Τα Μέρη υποχρεώνονται να διατηρήσουν όλες τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες μυστικές και εμπιστευτικές και να μην χρησιμοποιούν ή επιτρέψουν τη χρησιμοποίηση ή αντιγράψουν ή προκαλέσουν την αντιγραφή τέτοιων Εμπιστευτικών Πληροφοριών και να μην αποκαλύψουν τέτοιες Εμπιστευτικές Πληροφορίες ολικά ή εν μέρει σε οποιοδήποτε προσωπικό τους που δεν χρειάζεται να λάβει τέτοιες πληροφορίες για σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας.

14.3 Η προστασία οποιονδήποτε Εμπιστευτικών Πληροφοριών με βάση την παρούσα Συμφωνία δεν επεκτείνεται και ούτε θα επεκταθεί σε οποιεσδήποτε πληροφορίες που μπορεί το Μέρος που τις λαμβάνει να αποδείξει, μετά από γραπτή απαίτηση από το Μέρος που τις αποκαλύπτει, ότι:

(α) κατά το χρόνο της αποκάλυψης ήταν, ή περιήλθαν μετά, σε δημόσια γνώση, με άλλο τρόπο από παράβαση του όρου αυτού από το Μέρος που τις λαμβάνει, ή

(β) τις έλαβε το Μέρος νόμιμα από τρίτο πρόσωπο με πλήρη δικαιώματα αποκάλυψης, ή

(γ) ήταν ήδη υπό την απεριόριστη κατοχή του Μέρους που τις λαμβάνει κατά την ημερομηνία παραλαβής τέτοιων πληροφοριών όπως αποδεικνύεται από γραπτά έγγραφα στους φακέλους του Μέρους που τις λαμβάνει, ή

(δ) έχουν από τότε γίνει γνωστές ή αναπτύχθηκαν με καλή πίστη ανεξάρτητα από το Μέρος που τις έλαβε χωρίς να κάνει χρήση των Εμπιστευτικών Πληροφοριών του Μέρους που τις αποκάλυψε, ή

(ε) έχουν δημοσιευθεί ή δημοσιεύονται χωρίς παράβαση της παρούσας Συμφωνίας, ή

(στ) έχουν εγκριθεί για απεριόριστη αποκάλυψη ή χρήση με γραπτή εξουσιοδότηση του Μέρους που τις αποκαλύπτει, ή

(ζ) εάν το Μέρος που τις λαμβάνει έχει νομική υποχρέωση να τις αποκαλύψει εξαιτίας οποιασδήποτε Νομοθεσίας, Κανονισμών, Κανόνων Δικαστικής Διαδικασίας ή άλλης απαίτησης οποιασδήποτε κυβερνήσεως ή αντιπροσωπείας ή τμήματος αυτής, νοουμένου πάντοτε ότι στο Μέρος που τις αποκαλύπτει δίνεται προηγούμενη προειδοποίηση τέτοιας αποκάλυψης και το μέρος που τις λαμβάνει κάνει ό,τι είναι εύλογα δυνατό ώστε να περιοριστεί τέτοια αποκάλυψη, ή

(η) για τις οποίες αναφέρεται ειδικά και ρητά ότι δεν είναι εμπιστευτικές.

15. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

15.1 Οποιαδήποτε καθυστέρηση στην εκτέλεση ή παράλειψη εκτέλεσης της παρούσας Συμφωνίας από οποιοδήποτε Μέρος, δεν θα συνιστά παράβαση της Συμφωνίας, εάν και για όσο χρόνο η καθυστέρηση και/ή η παράλειψη οφείλονται σε οποιαδήποτε γεγονότα, πράξεις ή ατυχήματα πέραν του εύλογου ελέγχου του επηρεαζόμενου Μέρους, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε, ανωτέρα βία, κυβερνητικές πράξεις ή αποφάσεις ή παραλείψεις ή απαιτήσεις ρυθμιστικής αρχής, φυσική καταστροφή, επιδημίες, σεισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιές, καταιγίδες, καταρρακτώδεις βροχές, τυφώνες, πολέμους, εχθρικές και στρατιωτικές ή τρομοκρατικές ενέργειες, επαναστάσεις, στρατιωτικές ή πολιτικές ανταρσίες, οχλαγωγίες, ή πολιτικές ταραχές και διαφωνίες, απεργίες, εργατικές ταραχές, αποπομπές εργασιών ή κλείσιμο εργοστασίων, παραλείψεις ή καταστροφές δημοσίων υπηρεσιών, μηχανικές ή ηλεκτρικές βλάβες ή άλλα γεγονότα πέραν του ελέγχου του επηρεαζόμενου Μέρους.

Νοείται ότι τα πιο πάνω ισχύουν εάν και εφόσον το επηρεαζόμενο Μέρος έχει κάνει ό,τι είναι εύλογα δυνατό ως προς την εκτέλεση των υποχρεώσεων του με εναλλακτικό τρόπο.

15.2 Εάν επέλθουν οποιαδήποτε γεγονότα, πράξεις ή ατυχήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 15.1 του παρόντος όρου, το επηρεαζόμενο Μέρος θα ειδοποιήσει γραπτώς το συντομότερο δυνατό το άλλο Μέρος.

15.3 Οποιοιδήποτε συμβατικοί όροι ή υποχρεώσεις που επηρεάζονται από τα γεγονότα, πράξεις ή ατυχήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 15.1 του παρόντος όρου θα ανασταλούν για όσο χρόνο διαρκεί η ανωτέρα βία και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσής τους θα επεκταθεί για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια των εν λόγω γεγονότων, πράξεων ή ατυχημάτων.

15.4 Εάν η εκτέλεση της παρούσας Συμφωνίας ανασταλεί ως αποτέλεσμα γεγονότων, πράξεων ή ατυχημάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 15.1 του παρόντος όρου, για χρονική περίοδο πέραν των έξι μηνών, οποιοδήποτε Μέρος μπορεί νόμιμα να τερματίσει την παρούσα συμφωνία αφού δώσει γραπτή ειδοποίηση ως προς τούτο προς το άλλο Μέρος.

16. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

16.1 Ο Συμβαλλόμενος θα αποζημιώνει πλήρως (indemnify) στην CYTACOM Solutions και θα την διατηρεί ανεπηρέαστη και ανέπαφη από κάθε αγωγή ή απαίτηση που δυνατόν να εγερθεί εναντίον της ή απόφαση που δυνατόν να εκδοθεί εναντίον της, καθώς επίσης και από κάθε καταλογισμό ευθύνης, απώλειας, ζημιάς, έξοδα και δαπάνες συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, τόκο, ρήτρα, φόρους, πρόστιμα και δικηγορικά έξοδα που προέρχονται από οποιαδήποτε αιτία αγωγής που πηγάζει από την παροχή ή το περιεχόμενο των γραπτών μηνυμάτων ή τη λήψη ή μη λήψη των μηνυμάτων.

16.2 Ο Συμβαλλόμενος με δικά του έξοδα, θα αποζημιώνει πλήρως (indemnify) την CYTACOM Solutions έναντι οποιωνδήποτε αγωγών, απαιτήσεων, κατηγοριών, δαπανών και εξόδων, εναντίον της CYTACOM Solutions που απορρέουν από οποιανδήποτε παράβαση ή ισχυριζόμενη παράβαση δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, σχεδίων ή συγγραφικών δικαιωμάτων ή άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας από τη χρήση ή κατοχή από την CYTACOM Solutions ή τον Συμβαλλόμενο όταν αυτά έχουν προσφερθεί από τον Συμβαλλόμενο.

16.3 Σε περίπτωση που εγερθεί αγωγή ή απαίτηση εναντίον της CYTACOM Solutions ως ανωτέρω, η CYTACOM Solutions πρέπει να ειδοποιήσει τον Συμβαλλόμενο για την έγερση τέτοιας αγωγής ή απαίτησης εντός δέκα (10) ημερών και θα προσφέρει στον Συμβαλλόμενο κάθε βοήθεια και πληροφορίες αναγκαίες για σκοπούς υπεράσπισης της CYTACOM Solutions από όποια απαίτηση.

16.4 Η CYTACOM Solutions δεν θα κάνει οποιαδήποτε παραδοχή ή συμβιβασμό ή άλλη ενέργεια που δυνατόν να επηρεάσει την υπεράσπιση της απαίτησης χωρίς την έγκριση του Συμβαλλόμενου εκτός αν ο Συμβαλλόμενος αποτύχει να αναλάβει την υπεράσπιση της απαίτησης μετά πάροδο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίησή της.

17. ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ

17.1 Η CYTACOM Solutions μπορεί να εκχωρήσει τα δικαιώματα και/ή υποχρεώσεις της δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας σε οποιοδήποτε διάδοχό της.

17.2 Με επιφύλαξη των προνοιών του όρου 17.1, τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που πηγάζουν από την παρούσα Συμφωνία δεν μπορούν να εκχωρηθούν χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του άλλου Μέρους.

18. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η παρούσα Συμφωνία τροποποιείται μόνο με αμοιβαία γραπτή συμφωνία μεταξύ των Μερών.

19. ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

19.1 Η παρούσα Συμφωνία αποτελεί ολόκληρη τη συμφωνία μεταξύ των Μερών και δεν ισχύουν οποιεσδήποτε υποσχέσεις, παραστάσεις, όροι, προϋποθέσεις και υποχρεώσεις, γραπτοί ή ρητοί ή εξυπακουόμενοι, εκτός από αυτά που προβλέπονται στην παρούσα Συμφωνία.

19.2 Η παρούσα Συμφωνία αντικαθιστά προηγούμενες συμφωνίες, παραστάσεις, υποσχέσεις, συνεννοήσεις ή διαβεβαιώσεις μεταξύ των Μερών, οι οποίες ακυρώνονται.

20. ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Οποιαδήποτε παράλειψη ή καθυστέρηση ή αμέλεια ή ανεκτικότητα οποιουδήποτε Μέρους στην εκτέλεση οποιουδήποτε όρου ή άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος ή λήψη οποιουδήποτε μέτρου με βάση την παρούσα Συμφωνία, δεν θα συνιστά παραίτηση από τέτοιο όρο, δικαίωμα ή μέτρο και ούτε θα αποβαίνει σε βάρος τέτοιας εκτέλεσης ή άσκησης ή λήψης και ή άσκηση ενός ή μερική άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος ή μέτρου με βάση την παρούσα Συμφωνία δεν θα εμποδίζει οποιαδήποτε περαιτέρω άσκηση του δικαιώματος ή μέτρου ή την άσκηση οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος ή μέτρου.

21. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η ερμηνεία, επεξήγηση, εγκυρότητα, εκτέλεση ή οποιοδήποτε άλλο θέμα που σχετίζεται με την παρούσα Συμφωνία θα διέπεται εξ’ ολοκλήρου από το Κυπριακό δίκαιο και οποιαδήποτε διαφορά θα επιλύεται από τα Κυπριακά Δικαστήρια.

22. ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ

Εάν μια ή περισσότερες από τις πρόνοιες που περιέχονται στην παρούσα Συμφωνία, ή οποιουδήποτε εγγράφου που εκτελείται σχετικά με την παρούσα Συμφωνία είναι άκυρη, παράνομη ή μη εκτελεστή με οποιοδήποτε τρόπο με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία, η εγκυρότητα, η νομιμότητα και η εκτελεστότητα των υπόλοιπων προνοιών που περιέχονται στην παρούσα Συμφωνία δεν θα επηρεαστεί με οποιοδήποτε τρόπο.

23. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

Η παρούσα Συμφωνία δεν είναι και δεν θα θεωρείται ότι είναι συμφωνία συνεταιρισμού ή συμφωνία συμμετοχής στα κέρδη ή διορισμού αντιπροσώπου και τα Μέρη δεν δικαιούνται να δεσμεύουν το άλλον εξ΄ αυτών.

Αποδέχομαι την παρούσα Συμφωνία.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ

1.0 Γενικά

Η Υπηρεσία Μηνυμάτων Αξίας SMS (Premium SMS) επιτρέπει την μονόδρομη αποστολή Μηνυμάτων SMS από τον Συμβαλλόμενο προς την κινητή συσκευή (Mobile Terminating-MT).

Ο Συμβαλλόμενος καταθέτει τα μηνύματα που επιθυμεί να στείλει στο Κέντρο Μικρών Μηνυμάτων (ΚΜΜ). Μόλις το μήνυμα παραληφθεί από το ΚΜΜ γίνεται μια αρχική προσπάθεια αποστολής του μηνύματος προς τον παραλήπτη. Στην περίπτωση που η αποστολή του μηνύματος αποτύχει τότε το μήνυμα αποθηκεύεται προσωρινά στην μνήμη του ΚΜΜ και το ΚΜΜ ξαναδοκιμάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα να στείλει το μήνυμα στον παραλήπτη σύμφωνα με τον μηχανισμό επαναπροσπάθειας (retry scheme). Ένα μήνυμα μπορεί να παραμείνει το ΚΜΜ μέχρι και 72 ώρες.

Το ΚΜΜ μπορεί να αποστείλει γραπτά μηνύματα (MΤ-SM) σε όλους τους πελάτες κινητής τηλεφωνίας στην Κύπρο, είτε αυτοί βρίσκονται στο οικείο δίκτυο (HPLMN) είτε βρίσκονται σε διεθνή περιαγωγή.

Για την επιτυχή αποστολή ενός μηνύματος προς τον παραλήπτη πρέπει να τηρούνται τα πιο κάτω:
i. Η Υπηρεσία Γραπτών Μηνυμάτων είναι ενεργοποιημένη
ii. H συσκευή του παραλήπτη είναι σε λειτουργία εντός της διάρκειας ζωής (validity time) του μηνύματος.
iii. Η συσκευή του παραλήπτη βρίσκεται εντός της κάλυψης του οικείου δικτύου (HPLMN) ή βρίσκεται σε αλλοδαπό δίκτυο (VPLMN) κινητής τηλεφωνίας με το οποίο ο πάροχος κινητής τηλεφωνίας έχει σε ισχύ συμφωνία περιαγωγής και το δίκτυο υποστηρίζει την υπηρεσία γραπτών μηνυμάτων. Στην περίπτωση που ο Συμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα να στέλνει μηνύματα σε πελάτες άλλων δικτύων της Κύπρου, η συσκευή του παραλήπτη πρέπει να βρίσκεται εντός της κάλυψης του οικείου του δικτύου (HPLMN) ή να βρίσκεται σε δίκτυο (VPLMN) κινητής τηλεφωνίας με το οποίο ο πάροχος Κινητής Τηλεφωνίας της οποίας είναι πελάτης έχει σε ισχύ συμφωνία περιαγωγής και το δίκτυο υποστηρίζει την υπηρεσία γραπτών μηνυμάτων.
iv. Η συσκευή του παραλήπτη έχει τη δυνατότητα λήψης γραπτού μηνύματος σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές για τερματικά GSM.
v. Η μνήμη του κινητού ή της κάρτας SIM δεν είναι γεμάτη.

1.2 Αλφαριθμητική Διεύθυνση

Ο Συμβαλλόμενος μπορεί εάν το επιθυμεί να κάνει χρήση αλφαριθμητικής διεύθυνσης (alphanumeric address). To μέγιστο μέγεθος της αλφαριθμητικής διεύθυνσης είναι 11 χαρακτήρες. Ο Συμβαλλόμενος υποχρεούται να κοινοποιήσει στην CYTACOM Solutions, όλες τις αλφαριθμητικές διευθύνσεις που προτίθεται να χρησιμοποιήσει πριν την χρήση τους.

1.3 Αλφάβητο

Ο Συμβαλλόμενος μπορεί να στέλνει γραπτά μηνύματα κειμένου (text) που αποτελούνται μόνο από χαρακτήρες του αλφαβήτου που καθορίζονται στο διεθνές πρότυπο του ETSI GSM 03.40. Το αλφάβητο GSM κωδικοποιεί τον κάθε χαρακτήρα με επτά δυαδικά ψηφία (bits). Ως εκ τούτου, το μέγιστο μέγεθος ενός μηνύματος που θα γραφεί με το αλφάβητο αυτό είναι 160 χαρακτήρες. To αλφάβητο GSM αποτελείται από 128 χαρακτήρες οι οποίοι συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων τους αριθμούς 0 - 9, το Λατινικό αλφάβητο (κεφαλαία και μικρά) καθώς και όλους τους κεφαλαίους Ελληνικούς χαρακτήρες που δεν είναι κοινοί με τους λατινικούς. Μηνύματα πέραν των 160 χαρακτήρων θα χρεώνονται σαν πολλαπλά μηνύματα.

1.4 Ψηφιακά Μηνύματα

Ο Συμβαλλόμενος δεν μπορεί να στέλνει ψηφιακά (binary) μηνύματα όπως ringtones, logos, pictures και wap push.

1.5 Παραλήπτες Μηνυμάτων SMS.

Παραλήπτες των μηνυμάτων SMS μπορούν να είναι όλοι οι συνδρομητές παροχέων κινητής τηλεφωνίας στην Κύπρο.
Συντομογραφίες

Ελληνικά:
ΚΜΜ Κέντρο Μικρών Μηνυμάτων
ΚΑ Κωδικός Αριθμός

Αγγλικά:
ATM Asynchronous Transfer Mode
GSM Global System for Mobile communication
ETSI European Telecommunications Standards Institute
HPLMN Home Public Land Mobile Network
VPLMN Visitor Public Land Mobile Network
MT-SM Mobile Terminated Short Message (Από το ΚΜΜ προς το κινητό τηλέφωνο)
PVC Permanent Virtual Circuit
SIM Subscriber Identity Module
TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol
UCP/EMI Universal Computer Protocol/External Machine Interface
UCPO UCP Operation
UCPR UCP Rensponse

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. Συγκατάθεση

1.1 Τα γραπτά μηνύματα αποστέλλονται μόνο σε Πελάτες οι οποίοι έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους στον Συμβαλλόμενο ώστε να τους αποστέλλει γραπτά μηνύματα. Σε περίπτωση που ο Συμβαλλόμενος συμβάλλεται με τρίτους, θα πρέπει να ζητηθεί η συγκατάθεση των Πελατών για λήψη γραπτών μηνυμάτων από τρίτους.

2. Υποχρέωση Ενημέρωσης

2.1 Ο Συμβαλλόμενος έχει υποχρέωση ενημέρωσης των Πελατών του για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της Υπηρεσίας. Οι οδηγίες ενεργοποίηση και απενεργοποίησης πρέπει να δίνονται παράλληλα και να είναι σαφείς και κατανοητές.

2.2 Ο Συμβαλλόμενος έχει υποχρέωση ενημέρωσης των Πελατών για το κόστος κάθε γραπτού μηνύματος και για οποιαδήποτε επιπρόσθετη επιβάρυνση.

2.3 Ο Συμβαλλόμενος υποχρεούται να ενημερώσει τους Πελάτες για το είδος και το σκοπό των γραπτών μηνυμάτων που θα αποστέλλονται καθώς και τη συχνότητα αποστολής τους.

3. Ενεργοποίηση - Απενεργοποίηση

3.1 Το δικαίωμα απενεργοποίησης της Υπηρεσίας πρέπει να δίνεται στον Πελάτη οποτεδήποτε και χωρίς χρέωση.

3.2 Ο Συμβαλλόμενος οφείλει να ενημερώσει τους Πελάτες σε περίπτωση τροποποίησης της διαδικασίας απενεργοποίησης της Υπηρεσίας.

4. Περιεχόμενο

Η αποστολή πληροφοριών μέσω της Υπηρεσίας θα γίνεται από τον ίδιο τον Συμβαλλόμενο ή υποαντιπροσώπους του και αυτοί θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις πληροφορίες που καταχωρούνται. Ειδικότερα ο Συμβαλλόμενος δεν μπορεί να προβαίνει στα πιο κάτω:

(α) Μετάδοση και/ή κατανομή με οποιοδήποτε τρόπο, οποιωνδήποτε Πληροφοριών οι οποίες είναι παράνομες, βλαβερές, απειλητικές, υβριστικές, βίαιες, ενοχλητικές, δυσφημιστικές ή οι οποίες αποτελούν λίβελο, ή απάτη, προτρέπουν ανήθικη συμπεριφορά, είναι πορνογραφικές, ή άσεμνες, ή παραβιάζουν τον ιδιωτικό βίο ενός προσώπου ή είναι απρεπείς ή ακατάλληλες με οποιοδήποτε τρόπο.

(β) Διάκριση, υποβάθμιση ή προσβολή ενός ατόμου ή μιας ομάδας ατόμων με βάση τη θρησκεία, τις αρχές, το φύλο, τη φυλή, την εθνικότητα, την ηλικία ή την ανικανότητα.

(γ) Παρενόχληση προσώπων ή βλάβη ανηλίκων με οποιοδήποτε τρόπο.

(δ) Μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο δεν έχει δικαίωμα να μεταδίδει περιλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριζόμενου σε Εμπιστευτικές Πληροφορίες.

(ε) Μετάδοση και/ή διάδοση Πληροφοριών οι οποίες παραβιάζουν την πατέντα ή πνευματική ιδιοκτησία ή εμπορικό σήμα ή σήμα υπηρεσίας ή εμπορικά μυστικά ή άλλα δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου.

(στ) Συλλογή, χρήση, αποθήκευση ή παρακολούθηση προσωπικών δεδομένων που αφορούν τρίτους.

(ζ) Παράβαση του Συντάγματος ή οποιουδήποτε Νόμου ή διεθνούς Συνθήκης η οποία εφαρμόζεται στην Κυπριακή Δημοκρατία ή των χρηστών ηθών.

(η) Διάπραξη αστικού ή ποινικού αδικήματος εναντίον οποιουδήποτε ατόμου ή προτροπή για διάπραξη αστικού ή ποινικού αδικήματος.

(θ) Προτροπή οποιουδήποτε προσώπου να ασχοληθεί με επικίνδυνες δραστηριότητες ή να χρησιμοποιήσει επικίνδυνες ουσίες.

(ι) Αναφορά σε δραστηριότητες επωνύμων προσώπων χωρίς τη γραπτή συγκατάθεσή τους.

5. Προστασία ιδιωτικής ζωής

Η Υπηρεσία χρησιμοποιείται για το σκοπό για τον οποίο έχει ζητηθεί. Ο Συμβαλλόμενος οφείλει να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και της ιδιωτικής ζωής των Πελατών του. Οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία όπως όνομα, τηλέφωνο, διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, επάγγελμα, δεν κοινοποιούνται σε τρίτους, παρά μόνο κατόπιν ρητής συγκατάθεσης του Πελάτη.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Bulk SMS  από Υπηρεσία CYTACOM Solutions
Όγκος Αγοράς SMS Χρέωση ανά Credit
(σε € με ΦΠΑ)
1200 0,0250  
6000 0,0208  
12000 0,0175  
25000 0,0150  
50000 0,0143
100000 0,0125