Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου

Η CYTACOM Solutions Ltd (CYTACOM) είναι προσηλωμένη στην προστασία της ιδιωτικής ζωής των πελατών της. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικής Ζωής περιγράφει τις πληροφορίες και τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που συλλέγει, χρησιμοποιεί και επεξεργάζεται η CYTACOM για τους πελάτες της ή/και τους χρήστες των υπηρεσιών της και πώς χρησιμοποιούνται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα αυτά κατά την εκτέλεση των εργασιών της CYTACOM.

1. Δεδομένα Πελατών

Η CYTACOM συλλέγει δεδομένα πελατών για σκοπούς παροχής και λειτουργίας υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή/και προϊόντων που παραγγέλλει ο πελάτης. Τα δεδομένα πελατών περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση , τον αριθμό τηλεφώνου/ων, τον αριθμό επικοινωνίας, την ηλεκτρονική διεύθυνση (όπου απαιτείται), τη διεύθυνση αποστολής λογαριασμού. Τα δεδομένα αυτά διατηρούνται από τη CYTACOM καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του συμβολαίου του πελάτη, για σκοπούς διαχείρισης των υπηρεσιών και προϊόντων του, της τιμολόγησης του, των παραπόνων, των αιτημάτων και ερωτημάτων του ή για σκοπούς διαχείρισης θεμάτων απάτης.

Δεν διαγράφονται τα εξής δεδομένα:

(α) Δεδομένα που διατηρούνται για σκοπούς διερεύνησης ποινικών αδικημάτων, κατόπιν διατάγματος Δικαστηρίου [Ν.183(Ι)/2007].
(β) Δεδομένα που διατηρούνται για σκοπούς της φορολογικής νομοθεσίας (Ν.95(I)/2000 και N.4/1978), τα οποία διατηρούνται για περίοδο έξι (6)ετών.
(γ) Δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας για σκοπούς ικανοποίησης έννομου συμφέροντος (πχ αγωγή εναντίον πελάτη), τα οποία διατηρούνται μέχρι την ολοκλήρωση του σκοπού.
(δ) Στοιχεία πληρωμών που έγιναν μέσω εντολής SEPA Direct Debit και δεδομένα των αντίστοιχων τιμολογίων που εξοφλήθηκαν, τα οποία θα διατηρούνται για περίοδο δεκατριών (13) μηνών σύμφωνα με τους κανόνες SEPA.

2. Δεδομένα Κίνησης και Τιμολόγησης

Η CYTACOM επεξεργάζεται δεδομένα κίνησης και τιμολόγησης για σκοπούς παροχής υπηρεσιών και προϊόντων στους πελάτες της, για σκοπούς τιμολόγησης ή για σκοπούς συμμόρφωσης της CYTACOM με τις νομικές της υποχρεώσεις. Τα δεδομένα αυτά περιλαμβάνουν προϊόντα (λογισμικά ή υλισμικά) που παραγγέλλονται, τον αριθμό τηλεφώνων των παραληπτών που αποστέλλονται μηνύματα, την ημερομηνία και ώρα αποστολής του μηνύματος και την ηλεκτρονική διεύθυνση του πελάτη. Περαιτέρω, η CYTACOM λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διαφύλαξη της εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών της.

Τα δεδομένα κίνησης διατηρούνται από τη CYTACOM για περίοδο έξι (6) μηνών, όπως καθορίζεται δια νόμου. Μετά το πέρας της εξάμηνης περιόδου, τα δεδομένα αυτά διαγράφονται.

Δεν διαγράφονται τα εξής δεδομένα:

(α) Δεδομένα που διατηρούνται για σκοπούς διερεύνησης ποινικών αδικημάτων, κατόπιν διατάγματος Δικαστηρίου [Ν.183(Ι)/2007].
(β) Δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας για σκοπούς ικανοποίησης έννομου συμφέροντος (πχ αγωγή εναντίον πελάτη), τα οποία διατηρούνται μέχρι την ολοκλήρωση του σκοπού.

Η CYTACOM δεν καταγράφει ούτε παρακολουθεί το περιεχόμενο των γραπτών μηνυμάτων των πελατών.

3. Μάρκετινγκ

Η CYTACOM χρησιμοποιεί τα δεδομένα πελατών και τα δεδομένα κίνησης και τιμολόγησης για σκοπούς επικοινωνίας και προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών παρόμοιων με αυτά που έχει ήδη παραγγείλει ο πελάτης. Οι προωθητικές ενέργειες αυτές μπορεί να καταχωρηθούν διαδικτυακά ή θα είναι μέσω ταχυδρομείου, εφαρμογών, ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή τηλεφωνικών κλήσεων. Όταν ο πελάτης παραγγείλει μια υπηρεσία ή προϊόν από τη CYTACOM θα ερωτηθεί αν επιθυμεί να λαμβάνει άλλο υλικό μάρκετινγκ όπως προωθητικές ενέργειες από τη CYTACOM. Οι πελάτες μπορούν να άρουν τη συγκατάθεσή τους για τις προωθητικές ενέργειες αυτές με απευθείας επικοινωνία με τη CYTACOM στο 70006000.

4. Εφαρμογές Κινητής και Διαδικτύου

Οι πελάτες της CYTACOM ή οι χρήστες οι οποίοι κατεβάζουν οποιαδήποτε εφαρμογή κινητής τηλεφωνίας ή διαδικτύου («εφαρμογές») καλούνται να επιβεβαιώσουν τις πληροφορίες λογαριασμού τους (όπου απαιτείται). Σε τέτοια περίπτωση η CYTACOM θα επεξεργαστεί τη χρήση δεδομένων τους, τους αριθμούς IP τους, τις ιστοσελίδες που έχουν επισκεφθεί (όπου εφαρμόζεται) και το ποσό που ξοδεύουν για σκοπούς τιμολόγησης ή για παροχή των υπηρεσιών που ζήτησε ο πελάτης. Περαιτέρω, όταν μια εφαρμογή κινητής τηλεφωνίας ή διαδικτύου δημιουργεί προφίλ επιλογών του πελάτη, οι πελάτες θα ενημερώνονται πριν κατεβάσουν την εφαρμογή αυτή για το προφίλ και θα έχουν δικαίωμα να αρνηθούν τη μελλοντική δημιουργία προφίλ.

5. Πολιτική Cookies

Οι ιστοσελίδες της CYTACOM συλλέγουν πληροφορίες για τις επιλογές πλοήγησης και τις εφαρμογές με τη χρήση cookies (=παρόμοια αρχεία που τοποθετούνται σε μια συσκευή) με στόχο να τους παρέχουν διαφημίσεις ή παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες ή να τους συνδέσουν στα κοινωνικά δίκτυα ή να τους προσφέρουν καλύτερη εμπειρία κατά την επαφή τους με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της CYTACOM.

Οι επιλογές πλοήγησης είναι ανώνυμες και κοινοποιούνται στους πιο κάτω συνεργάτες της CYTACOM: Google Analytics (ΗΠΑ).

6. Γενικά Δικαιώματα Πελατών με βάση τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 (“GDPR”) από 25/5/2018 

6.1 Δικαίωμα Πρόσβασης

Οι πελάτες μπορούν να ενημερωθούν σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια για τα Προσωπικά Δεδομένα που επεξεργάζεται η CYTACOM για αυτούς στην ιστοσελίδα Ιδιωτικής Ζωής της CYTACOM www.cytacom.com/el/privacy-policy ή με την υποβολή αίτησης στα γραφεία της CYTACOM. Το δικαίωμα πρόσβασης διέπεται από τις πρόνοιες της Κυπριακής νομοθεσίας για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και απαιτείται η προηγούμενη ταυτοποίηση του νόμιμου πελάτη.

6.2 Δικαίωμα Διαγραφής («Δικαίωμα στη Λήθη»)

Οι πελάτες μπορούν να αιτηθούν τη διαγραφή οποιωνδήποτε δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους, τα οποία δεν είναι πλέον χρήσιμα για τους σκοπούς της CYTACOM, με την επίσκεψη στην ιστοσελίδα Ιδιωτικής Ζωής της CYTACOM www.cytacom.com/el/privacy-policy ή με την υποβολή αίτησης στα γραφεία της CYTACOM. Το δικαίωμα διαγραφής διέπεται από τις πρόνοιες της Κυπριακής νομοθεσίας για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και απαιτείται η προηγούμενη ταυτοποίηση του νόμιμου πελάτη.

6.3 Φορητότητα Δεδομένων

Οι πελάτες μπορούν να εξασκήσουν το δικαίωμα φορητότητας δεδομένων με την υποβολή αίτησης στα γραφεία της CYTACOM. Η φορητότητα δεδομένων διέπεται από τις πρόνοιες της Κυπριακής νομοθεσίας για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και απαιτείται η προηγούμενη ταυτοποίηση του νόμιμου πελάτη.

6.4 Δικαίωμα επικαιροποίησης, διόρθωσης ή περιορισμού Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Οι πελάτες μπορούν να επικαιροποιούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους ή να ζητούν τη διόρθωση οποιωνδήποτε ελλιπών Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα τους ή τον περιορισμό δεδομένων, με την υποβολή αίτησης στα γραφεία της CYTACOM. Τα δικαιώματα αυτά διέπονται από τις πρόνοιες της Κυπριακής νομοθεσίας για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και απαιτείται η προηγούμενη ταυτοποίηση του νόμιμου πελάτη.

7. Επιχειρηματικά Προϊόντα και Εμπιστευτικότητα

Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα συνδέονται με ένα φυσικό πρόσωπο. Εντούτοις, κάποια επιχειρηματικά προϊόντα της CYTACOM τα οποία είναι σχεδιασμένα για επιχειρηματικούς πελάτες (εταιρείες, επιχειρήσεις, δημόσιες αρχές, Κυβερνητικές Υπηρεσίες κλπ), όπως υπηρεσίες ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών, ενδέχεται συμβατικά (μέσω των όρων της υπηρεσίας) να παρέχουν στη CYTACOM το δικαίωμα να αναλάβει τη φύλαξη ή/και την επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα φυσικών προσώπων για λογαριασμό του επιχειρηματικού πελάτη και με τις γραπτές οδηγίες του επιχειρηματικού πελάτη. Σε τέτοια περίπτωση ο επιχειρηματικός πελάτης παραμένει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας για τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα του και η CYTACOM ενεργεί μόνο ως Εκτελών την Επεξεργασία για τα δεδομένα αυτά. Η CYTACOM ως Εκτελών την Επεξεργασία δεσμεύεται να διατηρήσει την εμπιστευτικότητα των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με βάση τις οδηγίες του επιχειρηματικού πελάτη, τους όρους παροχής της υπηρεσίας που παραγγέλθηκε και την πολιτική ασφάλειας της CYTACOM.

8. Χρόνος Διατήρησης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η CYTACOM διατηρεί τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα των πελατών της για όση διάρκεια απαιτείται από την εκάστοτε ισχύουσα Κυπριακή νομοθεσία ή/και καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβολαίου του πελάτη. Κάποια Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα μπορεί να διατηρηθούν και μετά τον τερματισμό του συμβολαίου του πελάτη, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Κυπριακή νομοθεσία (παράγραφος 1 και 2 πιο πάνω).

9. Μεταβιβάσεις εκτός ΕΕ (Ευρωπαϊκής Ένωσης) ή/και ΕΟΧ (Ενιαίου Οικονομικού Χώρου)

Οι πελάτες ενημερώνονται ότι κάποιοι προμηθευτές, υπεργολάβοι και συνεργάτες προϊόντων της CYTACOM είναι εγκατεστημένοι εκτός ΕΕ ή/και εκτός ΕΟΧ. Οι συνεργάτες αυτοί είναι συμβατικά δεσμευμένοι προς τη CYTACOM για την παροχή των απαραίτητων διασφαλίσεων ασφαλείας, για τήρηση της εμπιστευτικότητας των δεδομένων της CYTACOM και των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα των πελατών της και υπόκεινται στις υποχρεώσεις του Κανονισμού GDPR (Άρθρα 44 και 45).

10. Στοιχεία Επικοινωνίας CYTACOM/Παράπονα

Οι πελάτες μπορούν να επικοινωνούν με τη CYTACOM για οποιεσδήποτε πληροφορίες για την Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικής Ζωής στον αρ. τηλεφώνου 70006000, στην ιστοσελίδα www.cytacom.com/el/privacy-policy ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση οδός Τηλεπικοινωνιών, Τ.Κ. 24929, CY-1396, Λευκωσία, Κύπρος ή με ηλεκτρονικό μήνυμα ή για λήψη πληροφοριών ή υποβολή παραπόνου στο info@cytacom.com.

11. Ορισμοί

11.1 «Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

11.2 «Εκτελών την Επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.

11.3 «Επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

11.4 «Υπεύθυνος Επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους.