Όροι Χρήσης

1. ΓΕΝΙΚΑ
1.1 Η Υπηρεσία Μαζικής Αποστολής Μηνυμάτων (Bulk SMS) (που στο εξής θα καλείται «η Υπηρεσία») παρέχει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο (που στο εξής θα καλείται «ο Αποστολέας») να αποστέλλει μαζικά μηνύματα προς συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας οι οποίοι έχουν εκ των προτέρων και γραπτώς συγκατατεθεί στο να λαμβάνουν τέτοια μηνύματα.

1.2 Ο Αποστολέας με τη χρήση της Υπηρεσίας και αποστολής γραπτών μηνυμάτων (SMS) θεωρείται ότι:

(α) Συμφωνεί και δεσμεύεται από τους όρους που ακολουθούν και τη Συμφωνία Παροχής Υπηρεσίας Μαζικής Αποστολής Μηνυμάτων που θα συνιστούν τη Συμφωνία μεταξύ της CYTACOM Solutions και του Αποστολέα και

(β) Συγκατατίθεται στην αποκάλυψη του αριθμού κλήσεως του ονόματός του και της διεύθυνσής του στις ανακριτικές ή άλλες αρχές της Δημοκρατίας, όπως ο Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σε περίπτωση που υποβληθεί παράπονο για τη λήψη ή το περιεχόμενο των μηνυμάτων.

1.3 Η Υπηρεσία δεν εκχωρείται και δεν μεταπωλείται.

2. ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ
2.1 Τα γραπτά μηνύματα αποστέλλονται μόνο σε άτομα ή εταιρείες οι οποίοι έχουν δώσει εκ των προτέρων και γραπτώς τη συγκατάθεσή τους στον Αποστολέα να λαμβάνουν γραπτά μηνύματα του είδους που αποστέλλει ο Αποστολέας.

2.2 Ο Αποστολέας υποχρεούται να ενημερώσει τους παραλήπτες για την ταυτότητά του, το είδος και το σκοπό των γραπτών μηνυμάτων που θα αποστέλλονται καθώς και τη συχνότητα αποστολής τους.

3. ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ο Αποστολέας θα καταβάλει στην CYTACOM Solutions τα τέλη της Υπηρεσίας που εμφαίνονται στο Παράρτημα Α της παρούσας.
Ο Αποστολέας αντιλαμβάνεται ότι η χρέωση γίνεται στην αποστολή των μηνυμάτων, ασχέτως εάν παραδόθηκαν ή όχι.

4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Η αποστολή μηνυμάτων μέσω της Υπηρεσίας θα γίνεται από τον Αποστολέα ο οποίος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τα μηνύματα που αποστέλλονται. Ειδικότερα, ο Αποστολέας δεν μπορεί να προβαίνει στα πιο κάτω:

α. θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του Κράτους και/ή τη Δημόσια τάξη και/ή αντίκειται στους κείμενους Νόμους ή τα χρηστά ήθη,
β. παρενοχλεί πρόσωπα,
γ. αποτελεί χρήση των μέσων τηλεπικοινωνίας κατά τρόπο μη σύμφωνο προς τον προορισμό τους,
δ. είναι ενάντια στο Νόμο ή παραλείπει οτιδήποτε απαιτεί ο Νόμος,
ε. συνιστά ποινικό αδίκημα ή προτροπή για διάπραξη ποινικού αδικήματος,
στ. συνιστά αστικό αδίκημα εναντίον οποιουδήποτε ατόμου ή προτροπή για διάπραξη αστικού αδικήματος,
ζ. είναι ανήθικου περιεχομένου ή προτρέπει ανήθικη συμπεριφορά ή είναι ερωτικής φύσης ή περιεχομένου,
η. προσβάλλει την πίστη και/ή τις αρχές και/ή τις θρησκευτικές πεποιθήσεις οποιουδήποτε ατόμου,
θ. επεμβαίνει στα συνταγματικά δικαιώματα του ατόμου,
ι. παραβλάπτει το καλό όνομα της Cyta,
ια. προάγει ή εκφράζει ρατσιστικές ή σεξουαλικές ή άλλες διακρίσεις,
ιβ. αναφέρεται σε δραστηριότητες επωνύμων προσώπων ή υπονοεί συγκεκριμένα πρόσωπα ανωνύμων χωρίς τη γραπτή συγκατάθεσή τους ή επεμβαίνει στην ιδιωτική ζωή οποιουδήποτε ατόμου,
ιγ. προτρέπει οποιοδήποτε πρόσωπο να ασχοληθεί με επικίνδυνες δραστηριότητες ή να χρησιμοποιήσει επικίνδυνες ουσίες,
ιδ. συνιστά συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

5. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
5.1 Η Υπηρεσία χρησιμοποιείται μόνο για το σκοπό για τον οποίο έχει ζητηθεί. Ο Αποστολέας οφείλει να συμμορφώνεται με τον περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμο 138(Ι)/2001, όπως τροποποιήθηκε.

5.2 Η CYTACOM Solutions θα αποκαλύπτει το όνομα, διεύθυνση και αριθμό κλήσης του Αποστολέα, σύμφωνα με το Νόμο και τους παρόντες όρους.

6. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
6.1 Ο Αποστολέας θα αποζημιώνει πλήρως (indemnify) στην CYTACOM Solutions και θα την διατηρεί ανεπηρέαστη και ανέπαφη από κάθε αγωγή ή απαίτηση που δυνατόν να εγερθεί εναντίον της ή απόφαση που δυνατόν να εκδοθεί εναντίον της, καθώς επίσης και από κάθε καταλογισμό ευθύνης, απώλειας, ζημιάς, έξοδα και δαπάνες συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, τόκο, ρήτρα, φόρους, πρόστιμα και δικηγορικά έξοδα που προέρχονται από οποιαδήποτε αιτία αγωγής που πηγάζει από την παροχή ή το περιεχόμενο των γραπτών μηνυμάτων ή τη λήψη ή μη λήψη των μηνυμάτων.

6.2 Ο Αποστολέας με δικά του έξοδα, θα αποζημιώνει πλήρως (indemnify) την CYTACOM Solutions έναντι οποιωνδήποτε αγωγών, απαιτήσεων, κατηγοριών, δαπανών και εξόδων, εναντίον της CYTACOM Solutions που απορρέουν από οποιανδήποτε παράβαση ή ισχυριζόμενη παράβαση δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, σχεδίων ή συγγραφικών δικαιωμάτων ή άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας από τη χρήση ή κατοχή από την CYTACOM Solutions ή την Εταιρεία όταν αυτά έχουν προσφερθεί από την Εταιρεία.

6.3 Σε περίπτωση που εγερθεί αγωγή ή απαίτηση εναντίον της CYTACOM Solutions ως ανωτέρω, η CYTACOM Solutions πρέπει να ειδοποιήσει τον Αποστολέα για την έγερση τέτοιας αγωγής ή απαίτησης εντός δέκα (10) ημερών και θα προσφέρει στον Αποστολέα κάθε βοήθεια και πληροφορίες αναγκαίες για σκοπούς υπεράσπισης της CYTACOM Solutions από όποια απαίτηση.

6.4 Η CYTACOM Solutions δεν θα κάνει οποιαδήποτε παραδοχή ή συμβιβασμό ή άλλη ενέργεια που δυνατόν να επηρεάσει την υπεράσπιση της απαίτησης χωρίς την έγκριση του Αποστολέα εκτός αν ο Αποστολέας αποτύχει να αναλάβει την υπεράσπιση της απαίτησης μετά πάροδο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίησή της.

7. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
7.1 Η CYTACOM Solutions δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, παραδειγματική, τυχαία, ή παρεπόμενη ζημιά για απώλεια εσόδων, φήμης ή άλλης ζημιάς η οποία προκύπτει από:

(α) Τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης της Υπηρεσίας ή τη διακοπή της (προσωρινή ή μόνιμη), ή τη διαφοροποίηση της ποιότητας ή ταχύτητας της Υπηρεσίας.
(β) Τη μη αποστολή γραπτού μηνύματος
(γ) Την αποστολή μηνύματος χωρίς τη συγκατάθεση του παραλήπτη
(δ) Παραβίαση οποιωνδήποτε νόμιμων δικαιωμάτων οποιουδήποτε προσώπου, η οποία πραγματοποιείται ή αποπειράται να πραγματοποιηθεί μέσω της Υπηρεσίας.

εκτός εάν οποιαδήποτε τέτοια ζημιά οφείλεται σε βαρειά αμέλεια (gross negligence) ή εσκεμμένη πράξη/ενέργεια/κακοδιαχείριση (willful act/action/misconduct) της CYTACOM Solutions.

7.2 Ο Αποστολέας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις πληροφορίες τις οποίες αποστέλλει μέσω της Υπηρεσίας. Η CYTACOM Solutions δεν εποπτεύει τις πληροφορίες που αποστέλλονται και δεν εγγυάται την εγκυρότητα, ακεραιότητα ή ποιότητα οποιασδήποτε πληροφορίας. Η CYTACOM Solutions δεν θα ευθύνεται με οποιοδήποτε τρόπο εναντίον οποιουδήποτε για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια οποιουδήποτε είδους ή ενόχληση ή παραβίαση δικαιώματος ή αστική ή ποινική ευθύνη, η οποία τυχόν προκληθεί από την αποστολή των πληροφοριών για την οποία αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο Αποστολέας.

7.3 Η CYTACOM Solutions δεν είναι και δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο, διαφήμιση, συναλλαγές, προϊόντα, υπηρεσίες ή άλλο υλικό το οποίο μεταφέρεται ή διατίθεται μέσω της Υπηρεσίας σε τρίτους ή για οποιαδήποτε απαίτηση η οποία συνδέεται με, ή προκύπτει από τα πιο πάνω για την οποία αποκλειστικά υπεύθυνος ο Αποστολέας.

7.4 Η CYTACOM Solutions δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε δυσφήμηση που σχετίζεται με πρόσωπο ή προϊόντα ή υπηρεσίες ή για οποιαδήποτε προσβολή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικής επωνυμίας, εμπορικού σήματος ή πατέντας ή Δικαστηρίου ή οποιαδήποτε προσβολή της ιδιωτικής ζωής οποιουδήποτε προσώπου ή για παράβαση σύμβασης ή για τη διάπραξη αστικού αδικήματος ή για οποιαδήποτε προσβολή ή αδίκημα το οποίο πραγματοποιείται ή αποπειράται να πραγματοποιηθεί μέσω της Υπηρεσίας, για την οποία αποκλειστικά υπεύθυνος ο Αποστολέας.

7.5 Η CYTACOM Solutions δεν ευθύνεται σε περίπτωση μη αποστολής μηνύματος σε παραλήπτη ο οποίος έχει αλλάξει ή τερματίσει αριθμό και έχει παραλείψει να ειδοποιήσει τον Αποστολέα για την αλλαγή αυτή.

7.6 Η CYTACOM Solutions δεν εγγυάται τη συνεχή διαθεσιμότητα, ταχύτητα, καταλληλότητα για οποιοδήποτε σκοπό ή ποιότητα της Υπηρεσίας. Η ευθύνη της CYTACOM Solutions περιορίζεται στην καταβολή εύλογων προσπαθειών για αποκατάσταση της Υπηρεσίας.

8. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ
8.1 Η Υπηρεσία θα τερματίζεται χωρίς ειδοποίηση σε περίπτωση που ο Αποστολέας παραβιάσει τους παρόντες όρους.

8.2 Η Cyta μπορεί οποτεδήποτε να τερματίσει την Υπηρεσία ή την παρούσα Συμφωνία χωρίς ειδοποίηση.

9. ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η CYTACOM Solutions διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της Υπηρεσίας χωρίς αιτιολογία, προσωρινά ή μόνιμα.

10. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
10.1 Η Υπηρεσία και οποιοδήποτε λογισμικό το οποίο συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με την Υπηρεσία, ανήκει στη Cyta ή στους συνεργάτες της και όλο το υλικό ή περιεχόμενο περιέχει πληροφορίες οι οποίες προστατεύονται από τη νομοθεσία.

10.2 Οι χρήστες δεν μπορούν να αντιγράφουν, αναπαράγουν, διαθέτουν, εκμεταλλεύονται εμπορικά ή να δημιουργούν παράγωγα από το περιεχόμενο χωρίς τη γραπτή εξουσιοδότηση της Cyta ή του εκδότη του περιεχομένου.

11. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Η CYTACOM Solutions διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων όρων. Οι όποιες τροποποιήσεις θα δημοσιεύονται στην παρούσα ιστοσελίδα.

12. ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
12.1 Η παρούσα Συμφωνία αποτελεί ολόκληρη τη συμφωνία μεταξύ των μερών και δεν ισχύουν οποιεσδήποτε υποσχέσεις, παραστάσεις, όροι, προϋποθέσεις και υποχρεώσεις, γραπτοί ή ρητοί ή εξυπακουόμενοι, εκτός από αυτά που προβλέπονται στην παρούσα Συμφωνία.

12.2 Η παρούσα Συμφωνία αντικαθιστά προηγούμενες συμφωνίες, παραστάσεις, υποσχέσεις, συνεννοήσεις ή διαβεβαιώσεις μεταξύ των μερών, οι οποίες ακυρώνονται.

13. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ
Ο Αποστολέας δεσμεύεται να υπογράψει δύο (2) αντίτυπα της Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσίας Μαζικής Αποστολής Μηνυμάτων και να αποστείλει το ένα στην Εταιρεία εντός τριάντα (30) ημερών από την εγγραφή του στο Σύστημα. Η Υπηρεσία θα ενεργοποιηθεί και θα παρέχεται στον Αποστολέα με την παραλαβή από την Εταιρεία της υπογραμμένης Συμφωνίας.